Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Основи математичного моделювання та системного аналізу”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Основи математичного моделювання та системного аналізу” для студентів I курсу з напряму 6.040302 – “Інформатика” (у тому числі скорочений термін навчання)

Слово "модель" (лат. modelium) означає "міра", "спосіб", "схожість з якоюсь річчю".
Поняття математичного моделювання трактується різними авторами по- своєму. Ми будемо його пов’язувати з нашою спеціалізацією – інформатика. Під математичним моделюванням будемо розуміти метод дослідження процесів або явищ шляхом побудови їхніх математичних моделей і дослідження цих процесів. В основу методу покладемо адекватність між змінними складеного рівняння і досліджуваного процесу. Зрозуміло, що на практиці ці процеси не будуть абсолютно ідентичні. Але можна вдосконалювати математичну модель, яка більш точно буде описувати цей процес. Треба пам’ятати, що в останньому випадку, як правило, математичні рівняння ускладнюються. А це означає, що їх моделювання на ЕОМ потребує більше часу, або ж більше не визначаючих обчислювальних комплексів.
Метою даного курсу є дати уявлення про математичне моделювання як науку, ознайомити з основними методами побудови та аналізу математичних моделей. Під час вивчення дисципліни студенти мають оволодіти знаннями, уміннями та навичками щодо методів, алгоритмів і програмних засобів оцінювання параметрів математичних моделей із урахуванням особливостей економічної інформації, природних явищ та ін. Знання та вміння, набуті під час вивчення дисципліни, мають широко застосовуватися в наукових дослідженнях економічних, соціальних та інших процесів.
Види самостійної роботи: бібліотеки, електронні бібліотеки, матеріали у мережі Internet.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносяться на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури із зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання.

Зміст
1 Теми та погодний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладачі: асист. О.Б. Кобильська, асист. І.І. Киба

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 614 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]