Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Алгоритми та структури даних"
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Алгоритми та структури даних" для студентів III курсу денної форми навчання за напрямом 6.040302 – "Інформатика"

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою, що містить алгоритми та складні структури даних. Допомогти студентам ставити та розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп'ютерної математики, самостійно здобувати необхідні для розв’язування практичних завдань знання.
Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet.
Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними та методичними посібниками, які є у бібліотеці КНУ імені Михайла Остроградського. Також студент може користуватися конспектами лекцій та практичних занять викладача.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури із зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.
Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком.

Зміст
1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної
дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
Тема 1 Основні поняття структур даних
Тема 3 Дерева
Тема 4 Структури та оператори множин
Тема 7 Методи аналізу алгоритмів
Тема 8 Оцінка трудомісткості алгоритмів
Тема 9 Алгоритми сортування
Тема 10 Алгоритми пошуку (порівняння)
Тема 11 Імовірнісні алгоритми
Тема 12 Вступ до теорії паралельних алгоритмів
Тема 13 NP-повнота
Тема 14 Ідеї сучасних алгоритмів
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладач: асист. О. І. Нечепуренко

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 742 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]