Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Аналіз даних"
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Аналіз даних" для студентів III курсу денної форми навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика"

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно вивчати дисципліну та працювати з навчальною та спеціальною літературою з математичного аналізу даних. Допомогти студентам ставити та розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп'ютерної математики, самостійно здобувати необхідні для розв’язання практичних завдань знання.
Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet.
Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними та методичними посібниками, які є у бібліотеці КНУ імені Михайла Остроградського. Також студент може користуватися конспектами лекцій та практичних занять викладача.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури зі вказівкою сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.
Навчатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком.

Зміст
1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
Тема 1 Основні положення курсу "Аналіз даних"
Тема 2 Перевірка статистичних гіпотез
Тема 3 Інструменти і стратегія дослідження зв’язків ознак
Тема 4 Загальна характеристика багатовимірних методів аналізу даних. Регресійний аналіз
Тема 5 Дисперсійний аналіз. Оцінювання ефектів оброблення
Тема 6 Основні задачі факторного аналізу
Тема 7 Методи факторного аналізу
Тема 8 Кластерний аналіз. Основні поняття
Тема 9 Кластерний аналіз. Правила об’єднання або зв’язку
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладач к.ф.-м.н, доц. Н.Г. Кирилаха

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 393 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]