Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
"Методика викладання інформатики"
Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни "Методика викладання інформатики" для студентів ІV курсу денної форми навчання з напряму 6.040302 – "Інформатика". І модуль

Мета курсу "Методика викладання інформатики" — сформувати у студентів знання, уміння і навички, необхідні для навчання інформатики, використання засобів сучасної інформаційної технології при викладанні інших предметів, для управління навчальним процесом, при його підготовці, супроводі, аналізові, коригуванні, для формування через предмет інформатики та застосування засобів сучасної інформаційної технології в навчальному процесі елементів інформаційної та загальної культури учнів шкіл, інтенсифікації та гуманізації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів і індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності дітей, повного розкриття творчого потенціалу вчителя й учня, створення умов для задоволення запитів і розвитку індивідуальних нахилів і здібностей дитини, формування матеріалістичного світогляду, свідомого ставлення до навколишнього світу, розширення й поглиблення теоретичної підготовки, фундаментальних знань і надання результатам навчання практично значущого характеру.
Для досягнення мети курса "Методика викладання інформатики" студент повинен розв'язувати такі завдання:
— розкрити значення основ інформаційної культури в загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства, з'ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмета, взаємозв'язки шкільного курсу інформатики з іншими навчальними предметами, науково-технічними досягненнями в галузях різних наук, зокрема інформатики, показати практичну значущість методів і засобів сучасної інформаційної технології, можливості їх застосування до розв’язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
— забезпечити ґрунтовне вивчення студентами шкільних програм, підручників, навчальних і методичних посібників з інформатики, способів використання в навчальному процесі шкільної комп'ютерної техніки й відповідного програмного забезпечення як загального, так і спеціального призначення, розуміння методичних ідей використання методів і засобів сучасної інформаційної технології в навчальному процесі;
— виховати у майбутніх викладачів творчий підхід до розв’язування проблем викладання інформатики та використання обчислювальної техніки в навчальному процесі, сформувати знання, уміння та навички, необхідні для самостійного аналізу навчального процесу, дослідження різноманітних методичних проблем і психолого-педагогічних ситуацій, розвинути здатність і відчуття потреби в постійній самоосвіті та самовдосконаленні, науковому пошуку шляхів удосконалення процесу навчання основ інформатики, підвищенні ефективності використання нової інформаційної технології в навчальному процесі, формуванні елементів інформаційної культури учнів, активізації їх пізнавальної діяльності, творчої активності, самостійного дослідницького характеру пошуку нових знань. З цієї точки зору важливого значення набуває організація самостійної роботи студентів, їх участь у науково-дослідній роботі кафедр;
— сформувати у студентів достатні знання, уміння і навички, необхідні для практичного проведення навчально-виховної роботи в умовах широкого використання нової інформаційної технології в навчальному процесі.
Запропонований цикл практичних занять з дисципліни “Методика викладання інформатики” містить п’ять занять, які охоплюють усі основні теми робочої програми дисципліни “Методика викладання інформатики” напряму 6.040302 – "Інформатика”
Кожне заняття супроводжується короткими теоретичними відомостями, контрольними питаннями, літературою.
На етапі підготовки до кожного заняття студент повинен уважно ознайомитись з метою і завданнями, а також вивчити необхідний теоретичний матеріал і бути в змозі дати відповіді на контрольні питання, які наведені у кінці кожного заняття.
Після виконання роботи необхідно подати звіт, який оформлений на окремих аркушах паперу форматом А4 і має наступний зміст:
1) назва (тема) роботи;
2) мета роботи;
3) завдання роботи і вихідні дані;
4) виконане завдання;
5) висновки про отримані результати.
Оформлений звіт подають викладачеві для перевірки.
Відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу за підготовку до кожного заняття нараховується відповідна кількість балів. <br /><br /> Зміст
Перелік практичних занять
Практичне заняття № 1 Предмет методики викладання інформатики. Інформатика як наука та як навчальний предмет у вищому навчальному закладі
Практичне заняття № 2 Формування концепції та змісту курсу інформатики. Методична система навчання інформатики. Комп’ютерна грамотність, інформаційна культура студентів та учнів
Практичне заняття № 3 Становлення, особливості та перспективи розвитку шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Особливості сучасної шкільної програми з інформатики
Практичне заняття № 4 Принципи і методи навчання інформатики. Дистанційне навчання
Практичне заняття № 5 Засоби навчання інформатики. Програмне забезпечення курсу. Функціональне призначення та обладнання кабінету інформатики
Практичне заняття № 6 Форми організації навчальної діяльності учнів. Підготовка вчителя до уроку
Практичне заняття № 7 Диференційоване навчання інформатики. Профільна диференціація. Позакласна робота з інформатики
Практичне заняття № 8 Психолого-дидактичні основи навчання інформатики. Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Роль загальнорозумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики
Практичне заняття № 9 Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні інформатики та шляхи їх попередження й усунення. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
Список літератури

Укладачі: асист. О.С. Грицюк, асист. Л.М. Скотнікова

Методичні рекомендації знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 1199 ] ● Комментариев [ 0 ]
15.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]