Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Основи Інтернет-технологій”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи Інтернет-технологій” для студентів I курсу денної та заочної форм навчання з напряму 6.040302 – “Інформатика” Слово "модель" (лат. modelium) означає "міра", "спосіб", "схожість з якоюсь річчю". Поняття математичного моделювання трактується різними авторами по- своєму. Ми будемо його пов’язувати з нашою спеціалізацією – інформатика. Під математичним моделюванням будемо розуміти метод дослідження процесів або явищ шляхом побудови їхніх математичних моделей і дослідження цих процесів. В основу методу покладемо адекватність між змінними складеного рівняння і досліджуваного процесу. Зрозуміло, що на практиці ці процеси не будуть абсолютно ідентичні. Але можна вдосконалювати математичну модель, яка більш точно буде описувати цей процес. Треба пам’ятати, що в останньому випадку, як правило, математичні рівняння ускладнюються. А це означає, що їх моделювання на ЕОМ потребує більше часу, або ж більше не визначаючих обчислювальних комплексів. Метою даного курсу є дати уявлення про математичне моделювання як науку, ознайомити з основними методами побудови та аналізу математичних моделей. Під час вивчення дисципліни студенти мають оволодіти знаннями, уміннями та навичками щодо методів, алгоритмів і програмних засобів оцінювання параметрів математичних моделей із урахуванням особливостей економічної інформації, природних явищ та ін. Знання та вміння, набуті під час вивчення дисципліни, мають широко застосовуватися в наукових дослідженнях економічних, соціальних та інших процесів. Види самостійної роботи: бібліотеки, електронні бібліотеки, матеріали у мережі Internet. Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносяться на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури із зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Зміст 1 Теми та погодний розклад лекцій та самостійної роботи навчальної дисципліни 2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання 3 Питання до модульного контролю Список літератури Укладачі: асист. А.Г. Маркевич, асист. О.С. Грицюк Методичні вказівки знаходяться за адресою: м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 474 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]