Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Програмне забезпечення обчислювальних систем”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Програмне забезпечення обчислювальних систем” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 – "Інформатика" (у тому числі скорочений термін навчання) Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою, що стосується сучасного математичного забезпечення комп’ютерів. Допомогти студентам освоїти популярні та ефективні системи для розв’язку математичних задач MathCAD та MatLab. Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці КрНУ імені Михайла Остроградського. Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними та методичними посібниками, які є у бібліотеці КрНУ імені Михайла Остроградського. Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури із зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки. Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. Зміст 1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи 2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання Тема 1 Прикладні інструментальні пакети для розв’язування математичних задач на ЕОМ Тема 2 Інтегроване середовище MathCAD. Створення і редагування математичних виразів, тексту і графіків у системі MathCAD Тема 3 Основний та допоміжний інструментарії системи MathCAD Тема 4 Аналітичні обчислення і програмування в середовищі MathCAD Тема 5 Знайомство з матричною лабораторією MatLab. Установка системи і перші навики роботи. Основи графічної візуалізації обчислень. Робота з довідкою і прикладами. Інтерфейс користувача. Звичайна і спеціальна графіка MatLab Тема 6 Оператори і функції. Спеціальні математичні функції. Операції з векторами і матрицями. Матричні операції лінійної алгебри. Функції розріджених матриць. Багатовимірні масиви. Масиви структур. Масиви чарунок Тема 7 Чисельні методи. Обробка даних. Робота з символьними даними. Робота з файлами. Основи програмування. Відладка програм. Підтримка звукової системи. Пакети розширення MatLab 3 Питання до модульного контролю Список літератури Укладачі: доц., к.ф.-м.н. Ю. П. Глухов, асист. О. Б. Кобильська, асист. О. І. Нечепуренко Методичні вказівки знаходяться за адресою: м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 541 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]