Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Системи та методи прийняття рішень”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Системи та методи прийняття рішень” для студентів ІІІ курсу з напряму 6.040302 – “Інформатика” (у тому числі скорочений термін навчання)

Людське життя неможливо без прийняття рішень, без вибору, і кожному суб’єкту хочеться цей вибір зробити найкраще. Будемо вважати, що вибір – це будь-яка дія, пов’язана з визначенням переваги однієї з багатьох альтернатив. Рішення ж – вибір, який ґрунтується на будь-яких наперед визначених правилах.
У життєвих ситуаціях рішення приймаються найчастіше на основі досвіду, знань, інтуїції, поставленої мети, робиться це без особливих роздумів.
Сучасність потребує від особи володіння ефективними прийомами міркування і дій, застосування яких дасть змогу досягти поставленої мети. При цьому дуже важливо, щоб особа, яка приймає рішення, була здатна знайти найкращий у визначених відношеннях, як кажуть, оптимальний шлях і засоби прийняття рішення проблеми.
Метою даного курсу є ознайомити студентів з елементами теорії прийняття рішень, на простих економічних процесах, навчити моделювати раціональні рішення розв’язування поставлених задач.
Дані методичні вказівки розроблено з метою навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою з дисципліни. Допомогти студентам ставити та розв’язувати прикладні задачі математичного моделювання, користуватися засобами комп'ютерної техніки, самостійно здобувати необхідні для розв’язання практичних завдань знання.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносяться на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури з указівкою сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.

Зміст
1 Теми та погодний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладачі: доц. Н.Г. Кирилаха, асист. І.І. Киба

Методичні вказівки знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 631 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]