Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Рівняння з частинними похідними”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Рівняння з частинними похідними” для студентів IV курсу денної форми навчання з напряму 6.040302 – “Інформатика”

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою, що містить диференціальні рівняння з частинними похідними. Допомогти студентам ставити та розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп'ютерної математики, самостійно здобувати необхідні для розв’язування практичних завдань знання.
Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet.
Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними та методичними посібниками, які є у бібліотеці КНУ імені Михайла Остроградського. Також студент може користуватися конспектами лекцій та практичних занять викладача.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури з зазначенням сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.
Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком.

Зміст
1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної
дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
Тема 1 Диференціальні рівняння з частинними похідними
Тема 2 Диференціальні рівняння другого порядку
Тема 3 Методи розв’язку крайових задач
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладач: к.ф.-м.н., проф. каф. ІВМ В.П. Ляшенко

Методичні вказівки знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 490 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.02.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]