Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Економетрика”
Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни “Економетрика” для студентів III курсу денної форми навчання з напряму 6.040302 – “Інформатика” (Модуль І)

Економетрика – це наука, що вивчає кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів за допомогою математико – статистичних методів і моделей. Економетрика – це синтетична дисципліна, яка поєднує в собі економічну теорію, математичну економіку, теорію матриць, теорію ймовірностей, економічну та математичну статистику. Оволодіння економетрикою вимагає певної математичної та економічної підготовки. Економетрика є інструментом, що дозволяє перейти від якісного рівня аналізу, який є характерним для економічної теорії, до глибокого кількісного аналізу економічних процесів.
Метою даного курсу є дати уявлення про економетрику як науку, ознайомити з основними методами побудови та аналізу економетричних моделей. Під час вивчення економетрики студенти мають оволодіти знаннями, уміннями та навичками щодо методів, алгоритмів і програмних засобів оцінювання параметрів економетричних моделей із урахуванням особливостей економічної інформації для створення ефективних алгоритмів і програм прийняття управлінських рішень на мікро та макрорівнях.
Економетрика, разом з такими предметами, як "Випадкові процеси", "Аналіз даних", "Теорія часових рядів", "Системний аналіз", “Математична економіка”, “Статистичне моделювання” слугує підґрунтям для розуміння сучасних методів математичного моделювання. Знання та вміння, набуті під час вивчення економетрії, мають широко застосовуватися в наукових дослідженнях економічних, соціальних та ін. процесів.
Дані методичні вказівки розроблено з метою допомогти студентові в освоєнні основних положень теоретичного матеріалу та прийомів розв’язання практичних задач. До розгляду запропоновано основні теми, що входять до курсу: “Економетрична модель з двома змінними”, “Побудова загальної лінійної моделі”, “Квазілінійні моделі”, “Виробнича функція Кобба – Дугласа”, “Мультиколінеарність”, “Гетероскедастичність”, “Автокореляція залишків”, “Економетричні моделі на основі структурних рівнянь“. Кожна розрахунково-графічна робота починається коротким анонсом теоретичного матеріалу. Далі подано зразок виконання роботи на прикладі конкретної задачі щодо побудови тієї чи іншої моделі. Показано, як аналізувати модель, робити висновки та будувати прогнози.
Під час освоєння матеріалу студентам запропоновано використовувати можливості обчислювальної техніки. Такий підхід стимулює вивчення студентами можливостей сучасної обчислювальної техніки та пакетів прикладних програм для оброблення статистичної інформації. Зокрема досить зручними для обчислень є пакети Excel, Statistica, StatGraphics Plus, SPSS та ін.

Зміст
Розрахунково-графічна робота № 1 Побудова економетричної моделі з двома змінним
1.1 Короткі теоретичні відомості
1.2 Зразок оформлення розрахунково-графічної роботи
1.3 Варіанти індивідуальних завдань для виконання розрахунково-графічної роботи № 1
Розрахунково-графічна робота № 2 Нелінійна регресія
2.1 Короткі теоретичні відомості
2.2 Зразок оформлення розрахунково-графічної роботи
2.3 Варіанти індивідуальних завдань для виконання розрахунково-графічної роботи № 2
Розрахунково-графічна робота № 3 Побудова загальної лінійної моделі
3.1 Короткі теоретичні відомості
3.2 Зразок оформлення розрахунково-графічної роботи
3.3 Варіанти індивідуальних завдань для виконання розрахунково-графічної роботи № 3
Розрахунково-графічна робота № 4 Виробнича функція Кобба-Дугласа
4.1 Короткі теоретичні відомості
4.2 Зразок оформлення розрахунково-графічної роботи
4.3 Варіанти індивідуальних завдань для виконання розрахунково-графічної роботи № 4
Додаток A Зразок оформлення титульного аркуша роботи
Список літератури

Укладач к.ф.-м.н., доц. Н.Г. Кирилаха

Методичні вказівки знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 1011 ] ● Комментариев [ 0 ]
02.03.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]