Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
“Захист інформації в комп’ютерних системах”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Захист інформації в комп’ютерних системах” для студентів V курсу денної форми навчання зі спеціальності 8.04030201 – "Інформатика"

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно працювати з навчальною та спеціальною літературою з питань захисту інформації в комп’ютерних системах, ставити та розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами захисту комп'ютерних систем, самостійно здобувати необхідні для розв’язання практичних завдань знання.
Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet.
Самостійна робота здійснюється шляхом індивідуального опрацювання кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна робота включає опрацювання питань, указаних у методичних вказівках.
Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; перелік літератури з вказівкою сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання.
Протягом семестру кожен студент повинен систематично опрацьовувати питання, розглянуті на лекціях. Контроль самостійного опрацювання студентом питань, розглянутих на попередній лекції, здійснюється викладачем на наступній лекції. При опрацюванні лекційного матеріалу студенти, окрім особистих конспектів, користуються літературою та методичними матеріалами, рекомендованими робочою програмою.
Також навчання студента у вищому навчальному закладі освіти включає самостійну роботу над навчальними матеріалами, який передбачений навчальною програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях. Метою самостійної роботи є напрацювання під керівництвом викладачів навичок самостійного опанування знаннями з використанням різноманітних джерел інформації. У зв'язку з цим значна частина навчального матеріалу повинна бути опрацьована студентом самостійно.
Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в такій послідовності:
- ознайомитись з робочою програмою з конкретної теми;
- ознайомитись з методичними вказівками з теми;
- вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, рекомендованим підручником, іншими посібниками, керуючись методичними вказівками з даної теми.
Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на контрольні питання самоперевірки, розміщені в кінці кожної теми.

Зміст
1 Теми та погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни
2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання
Тема 1 Проблеми захисту інформації в обчислювальних системах та мережах
Тема 2 Ідентифікація, аутентифікація та авторизація суб’єктів та об’єктів комп’ютерних систем та мереж
Тема 3 Криптографічний захист інформації
Тема 4 Симетричні криптосистеми
Тема 5 Асиметричні криптосистеми
Тема 6 Основи захисту мереж
Тема 7 Криптографічні протоколи
Тема 8 Управління криптографічними ключами
Тема 9 Комп'ютерні віруси
3 Питання до модульного контролю
Список літератури

Укладачі: проф. М.І. Гученко, асист. М.М. Іванова, асист. В.О. Іванов

Методичні вказівки знаходяться за адресою:
м. Кременчук, вул.. Першотравнева 20, Корпус 2, ауд. 2413.
britan ● Прочитано [ 1592 ] ● Комментариев [ 0 ]
02.03.2012

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]