Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
Кваліфікаційна характеристика «Фахівець з інформатики»
Завдання та обов’язки. Аналізує предметну область і дає опис предмету дослідження – природних, техногенних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації, – використовуючи методи збору, аналізу та обробки інформації. З’ясовує особливості предмету дослідження на базі методів системного аналізу та кібернетики та будує інформаційні моделі предмету дослідження: описує його суттєві параметри та змінні величини, виокремлює його вхідні та вихідні параметри, встановлює зв’язки між ними. Розробляє математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, використовуючи методи формального опису систем, моделювання та системного аналізу. Розробляє детерміновані та стохастичні моделі об’єктів та процесів інформатизації, використовуючи методи математичного моделювання. Аналітично досліджує властивості математичних моделей, розробляє та досліджує математичні моделі оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень, аналізує адекватність моделей. Розробляє концепції комп’ютерної реалізації моделі на основі алгоритмічного, структурного, об’єктно-орієнтованого, компонентного, аспектно-орієнтованого, сервіс-орієнтованого, мультиагентного та інших сучасних підходів, використовуючи концепції паралельної обробки інформації. Визначає оптимальний варіант концепції комп’ютерної реалізації моделі в процесі аналізу вимог на різних етапах її життєвого циклу та розробляє концепцію відповідної комп’ютеризованої системи.

Використовує математичні методи та алгоритми обробки даних, розробляє та досліджує алгоритми функціонування інформаційної системи методами неперервної, дискретної математики, математичної логіки тощо. Розробляє та досліджує алгоритми розв’язування математичних задач оптимізації, прогнозування, обчислювальної геометрії, оптимального керування та прийняття рішень, тощо. Оцінює складові ефективності алгоритмів функціонування комп’ютеризованої системи. Оформлює отримані результати у вигляді науково-технічної документації, звітів та статей. Збирає та систематизує інформацію про предмет проектування за допомогою методів добування даних та знань. Формулює та специфікує вимоги до комп’ютеризованих систем з використанням мов специфікацій та формулюванням критеріїв перевірки вимог. Аналізує специфікації вимог на узгодженість, повноту та несуперечливість, можливість реалізації, пріоритетність, необхідність та однозначність використання. Вивчає можливість перевірки, забезпечує трасування вимог, будує прототип системи, розробляє тести.

Використовує програмні засоби підтримки побудови та аналізу специфікацій. Будує абстрактну архітектуру комп’ютеризованої системи, виокремлює основні архітектурні компоненти, описує їх функції, зв’язки між ними та правила, що регламентують ці зв’язки в централізованих та розподілених архітектурах, обирає адекватний архітектурний стиль та необхідні архітектурні шаблони. Проводить верифікацію архітектурних рішень та оцінює їх ефективність. Визначає апаратну платформу та програмне середовище для обраної архітектури. Використовує програмні засоби підтримки архітектурного проектування та документує архітектурні рішення.

Володіє базовими парадигмами проектування та мовами моделювання програмного забезпечення комп’ютеризованих систем. Планує життєвий цикл програмного забезпечення та розробляє модель керування ресурсами. Проводить аналіз дефектів, помилок та ризиків у життєвому циклі програмного забезпечення, обирає та формує вимоги до його характеристик якості. Розробляє фізичну модель програмного забезпечення, тести для перевірки окремих його компонентів. Застосовує алгоритми та методи захисту інформації у проектах комп’ютеризованих систем. Використовує автоматизовані засоби підтримки проектування програмного забезпечення. Розробляє концептуальну, логічну та фізичну моделі баз даних (БД) на основі моделей подання даних: реляційних, ієрархічних, об’єктно - зорієнтованих, мережних, розподілених, багатовимірних, та інших. Класифікує інтелектуальні системи та розробляє їх концептуальну, логічну та фізичну моделі, використовуючи методи добування та структурування знань, моделі подання знань, методи логічного виведення. Володіє теорією нечітких множин, лінгвістичних змінних, моделями та методами виведення для систем з нечіткою логікою. Використовує поширені протоколи Інтернет та розробляє модель і структуру Інтернет-серверу. Проектує інформаційні WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів за допомогою сучасних програмних середовищ, технологій WEB-дизайну та захисту інформації в Інтернет-ресурсах.

Розробляє концепцію побудови локальної комп’ютерної мережі на основі стандартних протоколів і інтерфейсів, обирає її топологію, інфраструктуру, програмне і апаратне забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, мережні протоколи, топологію структурованих кабельних систем, обирає її програмне забезпечення, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень, методи захисту інформації в локальних мережах, будує та адмініструє комп’ютерні мережі. Володіє методами цифрового подання та обробки графічної, звукової та відео інформації, обирає формати графічних, звукових та відео файлів, володіє засобами їх перетворення, методами підготовки мультимедійних презентацій тощо. Використовує в роботі моделі передачі кольору з комп’ютерної графіки, моделі візуалізації інформації, формати графічних файлів, методи проектування динамічних графічних об’єктів (ігри, відео кліпи тощо).

Володіє основами програмування та мовами різних рівнів. Володіє загальними принципами функціонування та архітектури комп’ютерних систем, основами операційних систем, системного програмного забезпечення, принципами роботи компіляторів, інтерпретаторів, компонувачів, налагоджувачів, утиліт, систем управління файлами, драйверів тощо. Використовує в роботі пакети прикладних програм, офісні, навчальні, мультимедійні, графічні системи, системи керування вмістом, порталом, підприємством тощо, методи збереження, обробки та редагування інформації в системах керування базами даних, інтелектуальні системи, бази знань. Володіє основами Інтернет-технологій і методами адміністрування Інтернет-серверів, розробки та підтримки інформаційного порталу Інтернет, WEB-інтерфейсів. Розробляє програмне забезпечення з використанням структурної, об’єктно-орієнтованої, компонентної, аспектно-зорієнтованої, сервіс-орієнтованої, мультиагентної, розподіленої, логічної та інших парадигм. Розробляє програмне забезпечення для локальних комп’ютерних мереж, Інтернет-серверів, інформаційних порталів Інтернет, WEB-інтерфейсів, баз даних та систем керування базами даних, інтелектуальних систем, баз знань, систем комп’ютерної графіки (ігри, відео кліпи тощо), для захисту інформації в комп’ютеризованих системах та мережах. Контролює якість проектних робіт та розроблення комп’ютеризованих систем колективом розробників із врахуванням діючих державних, міжнародних, професійних та корпоративних стандартів та встановленим замовником вимог. Контролює правильність роботи розробленого програмного забезпечення за допомогою тестування на різних рівнях, розробляє тести (тестові набори, сценарії та коди). Налагоджує та контролює правильність експлуатації системного та прикладного програмного забезпечення згідно чинних норм та стандартів. Знає апаратну частину комп’ютерів та володіє навичками з обслуговування комп’ютерної техніки, інфраструктури мереж, відповідного програмного і апаратного забезпечення.

Організовує роботу колективу розробників з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи та після проектного її супроводу на основі чинного законодавства, з врахуванням етичних, філософських та релігійних позицій, історії та культури суспільства, особливостей психології поведінки членів колективу, планує проектування та розроблення комп’ютеризованих систем, оцінює потрібний час та витрати праці, оформлює технічне завдання та бізнес-план програмістського проекту, з урахуванням бюджету проекту, штатного розпису, кваліфікації розробників тощо. Організовує роботу колективу з дотриманням техніки безпеки та гігієни праці, попередження або зменшення рівня аварійності, рівня ймовірного пошкодження обладнання.

Повинен знати: методи та засоби дослідження, опису та аналізу природних, техногенних та соціальних об'єктів та процесів інформатизації, побудови, дослідження та аналізу математичних моделей об'єктів та процесів інформатизації, дослідження концепцій комп’ютерної реалізації моделей, розробки математично обґрунтованих алгоритмів функціонування комп’ютеризованих систем, виявлення специфікацій та аналізу вимог до комп’ютеризованих систем, проектування архітектури їх програмного забезпечення, проектування баз даних та систем керування базами даних, баз знань та інтелектуальних систем, Інтернет ресурсів, локальних мереж та їх програмного наповнення, основ комп’ютерної техніки, систем візуалізації інформації та мультимедійних систем; технології розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем; методи та принципи організації, керування та контролю за виконанням робіт колективом розробників з проектування та розроблення комп’ютеризованих систем, тестування правильності їх роботи та експлуатації; використання прикладного програмного забезпечення, пакетів прикладних програм; прогнозування розвитку інформаційних систем і технологій.

Кваліфікаційні вимоги: фахівець з інформатики: базова вища освіта напряму підготовки “Інформатика” (бакалавр) без вимог до стажу роботи.
britan ● Прочитано [ 767 ] ● Комментариев [ 0 ]
29.01.2013

Требуется регистрация.
[ Регистрация | Вход ]