Кафедра ИВМ рекомендует

Звертаємо увагу школярів 10-11 класів.
На кафедрі працює школа поглибленого вивчення
математики та інформатики ( детальніше.. )
кафедра IBM
Кафедра інформатики і вищої математики

Історія кафедри починається з 1972 року, коли Кременчуцький загально-технічний факультет Полтавського інженерно-будівельного інституту був реорганізований у філіал Харківського автодорожнього інституту і одночасно була створена кафедра «Вищої математики і теоретичної механіки». Очолив кафедру кавалер ордену «Знак пошани», к.т.н., доцент Овчарук Олександр Максимович, авітор однієї монографії та семи авторських свідоцтв СРСР на винахід.

У 1974 році завідувачем кафедри «Вищої математики» був обраний кандидат фізико-математичних наук, доцент Зінов’єв Анатолій Семенович, який очолював її на протязі 10 років. До складу кафедри увійшли кандидати фізико-математичних наук, доценти Кіба Станіслав Петрович, Семенов Валерій Олегович, Шевченко Володимир Митрофанович, старший викладач Погоріла Лариса Василівна, асистенти Голубецька Валентина Леонідівна, Карвацька Лідія Іванівна, Наумова Людмила Миколаївна, Русаловська Адель Валентинівна. Пізніше кафедру поповнили кандидат технічних наук, доцент Хабло Григорій Петрович, асистенти Дворцова Людмила Михайлівна, Дерієнко Іван Іванович, Ємець Тетяна Герардівна, Кашкан Василь Іванович, Наконечний Віктор Васильович, Шаблій В’ячеслав Петрович.

Основними задачами, що стояли перед колективом кафедри, були: створення матеріальної бази кафедри, підвищення науково-методичного рівня лекцій і практичних занять з математичних дисциплін, які викладались кафедрою, визначення основних напрямів науково-дослідницької роботи та підвищення кваліфікації молодих викладачів кафедри шляхом підготовки та захисту дисертацій. Розвиток науково-дослідної роботи у період з 1975 до 1990 року значно зріс після встановлення тісних зв’язків кафедри з Інститутом кібернетики АН УССР, відділом магнітної левітації, який очолював у той час д. т. н., професор Козоріз Василь Васильович. Результати спільних наукових досліджень були статті опубліковані у науковому журналі «Доклады АН УССР». Цей напрям досліджень став одним з найважливіших напрямів наукової роботи філіалу, якою керував доц. Зінов’єв А.С. За результатами цих розробок Славко Г.В., Шаблій В.П. та Кашкан В. І. захистили кандидатські дисертації. Згодом у1994 р. Шаблій В.П. захистив і докторську дисертацію, яка була продовженням цієї теми.

У 1986 році А.С. Зінов’єв був призначений деканом машинобудівного факультету, а на посаду завідуючого кафедрою вищої математики обраний доцент к. фіз.-мат. н. Валерій Олегович Семенов. На кафедрі продовжували працювати доценти Шевченко В.М., Наконечний В.В., Кіба С.П., Хабло Г.П. У цей же період на кафедрі стали працювати доценти Ляшенко В.П. та Зайцев Є.П. Крім згаданих осіб, викладачами та старшими викладачами кафедри працювали Погоріла Л.В., Наумова Л.М., Ємець Т.Г., Дерієнко І.І., Дворцова Л.М., Скапа І.В., а дещо пізніше (після 1992 року) – Галаган О.Г., Кирилаха Н.Г., Набок Т.А., Славко О.В. Таким чином, штатний склад кафедри за цей період коливався в межах 12-22 співробітників, у тому числі: викладачів – 12-16 осіб, наукових співробітників – 4-6 осіб, допоміжний персонал – 1-2 особи.

Викладачі кафедри продовжували удосконалювати науково-методичну роботу щодо забезпечення навчального процесу. Особливо інтенсивною ця робота стала після відкриття стаціонару за окремими спеціальностями та створення стаціонарного підготовчого відділення. В нових умовах виникла необхідність створення нових навчальних та робочих програм, методичних розробок, всього навчально-методичного комплексу дисциплін. Найбільш плідно у цьому напряму працювали доценти Шевченко В.М., Киба С.П., Зайцев Є.П., Ляшенко В.П. Паралельно виконувалась значна науково-дослідницька робота. Викладачами кафедри опублікована значна кількість наукових та науково-методичних праць у різних журналах та збірках, тезах конференцій тощо. Після захисту докторської дисертації в 1994 році, кафедру очолив д.т.н., професор В’ячеслав Петрович Шаблій. До цього він працював асистентом, потім після захисту у 1986 році у Ленінградському університеті кандидатської дисертації – доцентом, а потім і професором кафедри «Вищої математики». До цього були навчання в аспірантурі та докторантурі в Інституті кібернетики АН УРСР. У 1993 році В.П. Шаблій був обраний у Сполучених Штатах Америки дійсним членом Міжнародної транспортної академії САЄ.

Кістяк кафедри складали досвідчені викладачі, кандидати наук, доценти В.М. Шевченко, С.П. Киба, В.В. Наконечний, Є.П. Зайцев, В.І. Кашкан, В.П. Ляшенко, Г.В. Славко, старші викладачі І.І. Дерієнко , І.В. Скапа, асистенти Л.М. Наумова, Л.М. Дворцова. В цей же час на кафедру прийшли молоді та перспективні викладачі, серед них асистенти О.В. Славко, О.Г. Галаган, Н.Г. Кирилаха, Т.А. Набок, І.І. Киба, О.С. Грицюк, А.І. Дерієнко, Л.В. Дерієнко. На кафедрі була відкрита аспірантура за спеціальністю «Динаміка і міцність машин», у якій пізніше навчались та закінчили ряд викладачів кафедри. Після закінчення аспірантури у 2004 році асистент Кирилаха Н.Г. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Математичне моделювання та чисельні методи», науковий керівник доц. В.П. Ляшенко.

З осені 2002 року кафедру очолив д.фіз.-мат. наук, професор Віктор Васильович Богобоящий. Одночасно він був призначений деканом економічного факультету. До цього часу кафедра не була випускаючою. Після приходу на кафедру проф. Богобоящого В.В. почалася робота щодо ліцензування підготовки бакалаврів за напрямом «Прикладна математика». Очолив роботу по ліцензуванню заступник завідувача кафедри доц. В.П. Ляшенко. Викладачами кафедри у цей час розроблялись навчальні та робочі програми нових дисциплін. У 2003 році кафедра була перейменована в кафедру «Інформатики і вищої математики» (наказом № 196-І від 17.11. 2003 р.). У березні 2005 року В.В. Богобоящий передчасно пішов із життя.

Влітку 2005 року кафедра отримала дозвіл МОН України на підготовку бакалаврів за напрямом «Прикладна математика», з ліцензійним обсягом 25 осіб. Після отримання ліцензії всі викладачі кафедри активно включились у розробку методичного забезпечення навчального процесу. Були створені методичні колективи, які очолили досвідчені викладачі, такі як Славко Г.В., Набок Т.А. На кафедру прийшли працювати доцентами кандидати фізико-математичних наук Глухов Юрій Петрович, Сапцін Володимир Михайлович (2005р.), Черненко Варвара Петрівна (2007р.), повернулися працювати на кафедру досвідчені доценти Зінов’єв А.С., Семенов В.О., асистентами Скотнікова Л.М., Кобильська О.Б., Григорова Т.А., Пузир М.С. Захистив кандидатську дисертацію асистент Дерієнко А.І. (2007р.). Вони активно включились у підготовку та проведення навчального процесу. За період з 2004 року до 2009 року за новими дисциплінами було підготовлено біля 100 навчально-методичних розробок, у яких були задіяні всі без виключення викладачі кафедри. У 2008 р. вийшов з грифом МОН перший навчальний посібник «Вища математика», підготовлений викладачами кафедри Ляшенко В.П. та Набок Т.А. У грудні 2008 року кафедра успішно пройшла акредитацію щодо підготовки фахівців за напрямом «Прикладна математика».

Ряд викладачів готують кандидатські дисертації. Вченими кафедри проводились та проводяться наукові розробки у різних галузях науки та виробництва. За останні 5 років кафедра проводила та виконала наукові договори з підприємствами Міністерства промислової політики України (ДІЦТС «Світкермет»), приймала участь у виконанні держбюджетного договору з МОН України та у спільному міжнародному проекті з Університетом м. Любляни (Словенія) .

Починаючи з 2005 року на кафедрі широко започаткована наукова робота студентів. Цю роботу очолив молодий к.т.н. Дерієнко А.І. В цьому йому плідно допомагають доц. Славко Г.В. та ас. Григорова Т.А. Студентами напряму «Прикладна математика» зроблено ряд доповідей на конференціях різного рівня, серед них конференція у Польщі (ст. гр. І-08-1м Настенко О.). Також студенти приймали участь у фіналах конкурсів наукових робіт (ст. гр. І-08-1м Настенко О., гр. І-05-1 Геращенко С., Коваль М., гр. І-06-1 Машкевич O., гр. І-07-1 Малахов С.), де стали переможцями.

В теперішній час кафедра є однією з провідних кафедр університету. Без залучення кафедри не відбувається ліцензування та акредитація жодного технічного напряму підготовки студентів.

Спеціальності кафедри.

Кафедра IBM - Інформатики та Вищої Математики здійснює освітню діяльність, пов'язану з наданням базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" за спеціальністю "Інформатика" напряму "Прикладна математика".

Магістр і спеціаліст здатні виконувати таку професійну роботу: розроблення обчислювальних систем; розроблення комп'ютерних програм; розроблення Web-додатків; проектувати та супроводжувати комп'ютерні мережі; впроваджувати обчислення в різних галузях науки; викладати інформатику і математику.

Магістр і спеціаліст можуть займати такі первинні посади: науковий співробітник; інженер з комп’ютерних систем; інженер-програміст; математик-програміст; прикладний програміст; адміністратор комп'ютерних мереж; системний програміст; інші посади.

(далі буде..)

Починаючи з 2007 року співробітники кафедри є співвиконавцями в рамках міжнародного проекту Міністерства освіти та науки України «Двигун з поперечним потоком з м’яко-магнітного композитного матеріалу». В рамках цього проекту викладачами кафедри розробляється математична модель та програма для розрахунків температурних розподілів під час спікання конструктивних елементів двигуна на основі м’яко-магнітних матеріалів.

Госпрозрахункова робота у рамках Міністерства освіти та науки України "Розробка чисельно-аналітичних розв’язків нелінійних крайових задач теплопровідності та дифузії". В рамках цього договору викладачами кафедри розробляються алгоритми та програми комп’ютерної реалізації побудови чисельних розв’язків нелінійних крайових задач теплопровідності та дифузії.

Ведуться наукові роботи за напрямком "Моделювання динаміки швидкоплинних процесів". Досліджується динаміка швидкого обертання надпровідного безконтактного ротора з безконтактними магнітними підшипниками (superconductive magnetic bearing). Розроблено програмне забезпечення моделювання динаміки росту тріщин у породі під дієї вибухових процесів, отримані патенти. Виконується розробка програмного забезпечення розпізнавання відео-зображень швидкоплинних динамічних процесів. В рамках цього наукового напрямку виконувались бюджетні науково-дослідні договори та госпрозрахункова робота у 2005-2006 році.

За останні п’ять років співробітниками кафедри захищені одна докторська та три кандидатські дисертації: 2007 рік, Гученко М.І. “Моделі та методи підготовки операторів рухомих об’єктів в автоматизованих системах”, спеціальність 05.13.06– автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; 2004 рік, Кирилаха Н.Г. “Математичне моделювання квазістаціонарних та нестаціонарних температурних полів”, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 2006 рік, Черненко В.П. “Анализ нестационарных волн в наследственно-упругих стержнях и оболочках с ростом времени: асимптотический подход”, спеціальність 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела. Доцент Черненко В.П. пройшла переатестацію (нострифікація) к.ф.-м.н. у Інституті механіки НАН України 12.06.08 р. 2007 рік, Дерієнко А.І. “Розробка комплексу чисельно-аналітичних методів динамічного аналізу циліндричних пружин стискання”, спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин.

Щорічно в студентських олімпіадах приймають участь близько 50 студентів. Студенти приймають участь у науковій роботі в рамках госпрозрахункової роботи Міністерства освіти та науки України "Розробка чисельно-аналітичних розв’язків нелінійних крайових задач теплопровідності та дифузії". Силами студентів була проведена госпрозрахункова робота з Крюківською райдержадміністрацією.

Кафедра виконує роботи по розробці програмного забезпечення; створенню автоматизованих робочих місць (АРМ); баз данних; приймає замовлення на розробку, супровід сайтів та інше.

У 2008 році відправлено на конкурс дві студентські наукові роботи : "Програмування булевої алгебри (логічний калькулятор)"; Code builder. (Побудова програмного коду за блок-схемою)”. Студент Коваль Микола Іванович отримав диплом переможця ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Інформатика і кібернетика», який проходив 21-23 квітня 2008 року у Вінницькому національному технічному університеті.

У 2009 році у м. Севастополь проходив Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика і кібернетика». На цьому конкурсі студентка гр. І-08-1м Настенко Ольга зайняла І місце за наукову роботу «Розробка інформаційно-експертної системи обробки і обліку стану імунної системи людини», а студенти гр. І-05-1 Геращенко Сергій та Малахов Сергій зайняли ІІІ місце за наукову роботу "Виділення меж образу динамічних процесів у відео потоці".

У 2007-2008 роках студенти приймали участь у двох наукових конференціях: ISTA 2007, конференції студентів, аспірантів та молодих вчених КДПУ ім. М. Остроградського та опублікували статтю за участю студентки групи І-08-1м Ольги Настенко “Modeling and automation of temperature processes in powder metallurgy” в “Вестнике национального технического университета «ХПИ»”, м. Харків, а також прийняли участь у 2008 році у науковій конференції в Польщі.

Щорічно на кафедрі проводиться олімпіада з програмування, посвята першокурсників у "ПРИМАТи" (ПРИкладні МАТематики), та до дня факультету турнір з комп'ютерних ігор на Кубок КАФЕДРИ IBM, в якому приймають участь команди 1-5 курсів та команда викладачів.

Якщо ви мрієте стати висококваліфікованим ПРОГРАМІСТОМ, запрошуємо вас вступати на спеціальність "ІНФОРМАТИКА" та стати студентом нашої кафедри ІВМ (Інформатики та Вищої Математики). НАШІ СТУДЕНТИ на ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ перемагають студентів багатьох ПРОВІДНИХ ВУЗІВ УКРАЇНИ. Більшість студентів кафедри навчаються за рахунок бюджета (БЕЗКОШТОВНО) та отримують стипендії. У нас навчаються талановиті студенти.